FAQ

Czy program rozróżnia (i tym samym dostosowuje odpowiednie przepisy) postępowania o wartości powyżej / poniżej tzw. „progów unijnych”?

Tak, po wpisaniu w module „Przygotowanie postępowania” wartości zamówienia, program już sam (bez ingerencji Zamawiającego) prowadzi postępowanie w oparciu o właściwe przepisy (np. dotyczące komisji przetargowej, terminu składani ofert, wymaganych dokumentów, żądania wadium).

W jakim formacie należy zapisywać punkty (np. przy wyborze ofert)? Czy dla programu każdy format jest prawidłowy?

Punkty należy zapisywać w następującym formacie (przykładowo): 75.50 (nie wpisuje się "przecinka" tylko "kropkę").

Czy prowadząc postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w ramach E-Publicznego Doradca, Klient musi samodzielnie sporządzać zawiadomienie o wyborze oferty?

Jeżeli postępowanie prowadzi się w całości w ramach programu E-Publiczny Doradca (tj. od przygotowania postępowania), wykonując wszystkie kolejne czynności, wówczas program zbiera wszelkie niezbędne informacje do przygotowania zawiadomienia o wyborze oferty. Zadaniem Klienta będzie jedynie wygenerowanie tego dokumentu oraz jego wydruk.

Pkt. 20 SIWZ (istotne dla stron postanowienia) – czy „odhaczenie” poszczególnych punktów oznacza, że znajdą się one w SIWZ (wersja word)?

Tak, „odhaczenie” punktu oznacza, że dany element jest importowany do SIWZ i nie trzeba go „ręcznie” uzupełniać.

Czy program współpracuje ze wszystkimi przeglądarkami internetowymi?

Program E-publiczny doradca dostał dostosowany do użytkowania w przeglądarkach Chrome oraz Firefox.

Czy program umożliwia podglądanie SIWZ po każdej wykonanej czynności?

Tak, na pasku każdego elementu SIWZ znajduje się ikona, po kliknięciu której pojawia się podgląd SIWZ, pokazujący aktualny stan zaawansowania prac (proszę zwrócić uwagę, że dane w poglądzie SIWZ pojawiają się po zapisaniu danego elementu).

Co oznacza kolor zielony na pasku?

Oznacza to, że element został zapisany, tj. Zamawiający uznał, że wpisane przez niego dane / informacje są prawidłowe.

Program liczy termin składania ofert, termin związania ofertą, termin na składnie pytań przez wykonawców. Czy na pewno te terminy liczone są prawidłowo?

Każdy element programu, każda jego funkcja została dokładnie sprawdzona i przeanalizowana przez naszych ekspertów pod kątem zgodności z przepisami prawa (program tworzony był od lipca 2013 roku, tj. przez prawie jeden rok). W kwestiach, które mogą wzbudzać wątpliwości (np. termin na zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi), założenia do programu poparte są orzeczeniami KIO oraz opiniami UZP.

Co oznacza kolor brązowy na poszczególnych elementach?

Oznacza to, że do wypełnienia tak oznaczonego pola niezbędne jest wykonanie innej czynności (program wskazuje, jakiej czynności).

Opis sposobu obliczania ceny – po co portal umożliwia wpisanie stawki VAT?

Wpisana stawka podatku VAT importowana jest do wzoru formularza ofertowego, który następnie będzie udostępniany przez Zamawiającego wykonawcom. Zgodnie z bieżącym orzecznictwem (SN oraz KIO) w przypadku podania przez Zamawiającego już przy wszczęciu postępowania ustalonej przez niego stawki podatku VAT, jeżeli wykonawca wskaże odmienną stawkę, Zamawiający może uznać ten fakt za omyłkę podlegającą poprawieniu (co nie powoduje konieczności odrzucania oferty).

Czy faktycznie dzięki programowi istnieje możliwość sporządzenia SIWZ w pół godziny?

To oczywiście zależy od wielu czynników - rodzaju zamówienia, jego charakteru, stopnia skomplikowania, jak również od tego, czy Zamawiający sporządzania postępowanie w programie po raz pierwszy. Faktycznie, jest taka możliwość, bowiem program zapamiętuje wiele informacji (np. dotyczących danych Zamawiającego, osób działających w imieniu Zamawiającego, stosowanych nazw, itp.), dzięki czemu Klient nie musi ich każdorazowo wpisywać. Ponadto, program podpowiada pewne rozwiązania lub zawiera komentarze (do poszczególnych zagadnień), które na bieżąco, bez szukania ich w przepisach i orzecznictwie, rozwiązują wątpliwości Zamawiających.

Czy w programie są też (oprócz SIWZ) załączniki do SIWZ – takiej jak: wzór wykazu usług / dostaw / robót budowlanych, wykazu osób, narzędzi, itp.

Tak, w pkt. 6 SIWZ, po opisaniu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu pojawia się opcja wybrania odpowiedniego dokumentu oraz jego wzór.

Czy dane zebrane do SIWZ będzie można w jakiś sposób „wpisać” do ogłoszenia o zamówieniu na portalu UZP?

Niestety, nie ma technicznej możliwości „wpięcia się” (bez zgody UZP) do portalu UZP, natomiast w programie przewidzieliśmy taki mechanizm (w module „Prowadzenie postępowania”, element „ogłoszenie o zamówieniu”), który umożliwia w bardzo łatwy i szybki sposób kopiowanie danych do ogłoszenia o zamówieniu do portalu UZP.

Do czego służy nowy moduł „Planowanie zamówień i wydatkowanie środków"?

Dzięki nowemu modułowi Klient ma możliwość tworzenia kategorii wydatków w ramach swojego budżetu. W tym wypadku chodzi o tzw. „zamówienia tego samego rodzaju" – czyli różnego rodzaju usługi, dostawy lub roboty budowlane, co do których występuje jednocześnie tożsamość przedmiotowa, podmiotowa, czasowa. Ustalenie, czy określone zadania (np. budowa różnych dróg, czy zakup różnego asortymentu materiałów biurowych) stanowi zamówienie tego samego rodzaju, a zatem czy ich wartość podlega sumowaniu, to jedno z najtrudniejszych zagadnień w prawie zamówień publicznych.

W ramach modułu „Planowanie zamówień i wydatkowanie środków" proponujemy naszym Klientom katalog najbardziej powszechnych kategorii wydatków, które jednocześnie zawierają wyjaśnienie – dlaczego mamy w konkretnym przypadku z zamówieniem tego samego rodzaju. Propozycje kategorii wydatków zostały przygotowane przez radcę prawnego Pawła Sendrowskiego, który jest autorem komentarza „Zamówienia tego samego rodzaju. Prawidłowe szacowanie wartości zamówienia".

Oczywiście, Klient może dodawać nowe kategorie, niezależnie od przedstawionych w programie propozycji.

Dysponując kategoriami wydatków, dzięki modułowi Klient może przygotować plan zamówień na dany rok budżetowy.

W wyniku tego rozwiązania Klient zyskuje pewność, że prawidłowo udziela zamówień, m.in. właściwie określając ich wartość oraz pilnując, aby w danym roku budżetowym dokonywać wydatków zgodnie z planem zamówień. Moduł „Planowanie zamówień i wydatkowanie środków" zawiera również raporty, dzięki którym Klient otrzymuje na bieżąco informację o planowanych zamówieniach w danym roku budżetowym, dokonywanych wydatkach (również z podziałem na Wydziały / Referaty).

Klienci otrzymują jednocześnie dostęp do komentarza autorstwa radcy prawnego Pawła Sendrowskiego - „Zamówienia tego samego rodzaju. Prawidłowe szacowanie wartości zamówienia".