Regulamin

Poznań, dnia 18 czerwca 2018 roku


REGULAMIN

świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie internetowym E-PUBLICZNY DORADCA.PL


1. Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) przez Administratora, którym jest Paweł Sendrowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „Doradztwo Prawne Paweł Sendrowski” (z siedzibą: Poznań, ul. Grudzieniec 64, 60-601) w serwisie internetowym prowadzonym pod domeną „www.e-publicznydoradca.pl” jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
1) adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
2) przetwarzanie danych osobowych - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
3) system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 73, poz. 852, z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 74, poz. 676);
4) świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
5) środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
6) Usługodawca lub Administrator – Pawła Sendrowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: „Doradztwo Prawne Paweł Sendrowski”;
7) Użytkownik, zwany również Usługobiorcą – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
8) Serwis – portal internetowy (pod domeną www.e-publicznydoradca.pl), którego Paweł Sendrowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „Doradztwo Prawne Paweł Sendrowski” jest właścicielem lub administratorem;
9) Usługa – usługi świadczone na rzecz użytkownika przez Usługodawcę, odpłatnie lub nieodpłatnie, związane z funkcjonowaniem Serwisu;
10) forum – forum internetowe prowadzone pod domeną www.e-doradcapubliczny.pl;
11) Konto – dostępną dla Użytkownika po prawidłowym zalogowaniu się część Serwisu pozwalającą na gromadzenie i modyfikację jego danych osobowych oraz innych danych gromadzonych w związku z rejestracją oraz korzystaniem z Serwisu, a także zawierająca informację o rodzaju Konta oraz terminie jego ważności, metodach płatności;
4. Zamawiając usługę, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami jej świadczenia przez Usługodawcę oraz Regulaminem, oraz oświadcza, że akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.
5. Regulamin udostępniany przed zawarciem umowy o świadczenie usług w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
6. Użytkownik jest związany postanowieniami Regulaminu, który został mu udostępniony.
7. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

§2 [Usługi świadczone drogą elektroniczną]

1. Usługi świadczone przez Usługodawcę polegają na udostępnianiu drogą elektroniczną w całości lub części zasobów Serwisu, a także świadczenia innych usług, które zostały określone w Regulaminie lub w umowie zawieranej pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.
2. Usługodawca może świadczyć usługi odpłatnie lub nieodpłatnie.
3. W przypadku gdy Usługodawca udostępnia określoną usługę za odpłatnością, informuje Usługobiorcę o tej odpłatności, zasadach uiszczania i wysokości ceny za określoną usługę.

§3 [Rejestracja Konta i dane osobowe]

1. W celu zarejestrowania Konta i świadczenia Usług niezbędne jest podanie danych wskazanych w ust. 3 oraz złożenie oświadczenia woli o zapoznaniu się z Regulaminem, które następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w systemie teleinformatycznym będącym częścią Serwisu. Akceptując Regulamin Użytkownik składa oświadczenie, że wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Użytkownik może udzielić Usługodawcy upoważnienia do zarejestrowania w jego imieniu Konta, we wskazanym przez Użytkownika zakresie.
2. Poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w systemie teleinformatycznym (poza akceptacją Regulaminu, o której mowa w ust.1), który jest częścią Serwisu, Użytkownik składa oświadczenie woli, że wyraża lub nie wyraża zgody na:
1) przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w celach marketingowych;
2) przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w celach statystycznych;
3) przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę i jego partnerów w celu przesyłania od Usługodawcy informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) oraz informacji o organizowanych przez nich promocjach na podany przez Użytkownika adres elektroniczny, w tym newslettera i informacji o funkcjonalnościach Serwisu;
3. Podczas rejestracji Konta w Serwisie Użytkownik może zostać zobowiązany do podania danych osobowych, które mogą obejmować:
a. przy rejestracji płatnej wersji Serwisu:
1) adres elektroniczny;
2) nazwę zamawiającego;
3) NIP;
4) adres;
5) imię i nazwisko;
6) numer telefonu;
b. przy rejestracji Konta w wersji DEMO:
1) adres elektroniczny;
2) nazwę zamawiającego.
4. Usługodawca będący administratorem danych osobowych chroni dane osobowe Usługobiorców. Podane przez Usługobiorcę dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów określonych w ust. 2 jedynie przez Usługodawcę zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO” oraz Regulaminem.
5. Podane dane są przetwarzane na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit. a RODO - przetwarzanie danych osobowych odbywa się na postawie zgody Użytkowników udzielonej w sposób dobrowolny i świadomy w odniesieniu do konkretnego celu przetwarzania danych wyraźnie i konkretnie wskazanego w treści tej zgody;
2) art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy (świadczenia Usługi drogą elektroniczną) lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, w tym w szczególności w celu:
 utworzenia i zarządzania Kontem Użytkownika;
 realizacji Usług;
 przeprowadzenia procesu płatności;
 zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i korzystania z Serwisu oraz jakości Usług;
 obsługi zgłoszeń reklamacyjnych;
3) art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Usługodawcy jako Administratorze danych, np. obowiązków podatkowych, księgowych, związanych z rękojmią i gwarancją;
4) art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługobiorcę jako Administratora danych takich jak:
 archiwizacja danych i dokumentowanie dopełnienia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych;
 zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych Usług oraz wysokiego poziomu obsługi Klienta;
 windykacja należności i dochodzenie roszczeń;
 przygotowywania wewnętrznych statystyk i analiz na potrzeby marketingu i rozwoju Serwisu,
 przygotowywanie ofert promocyjnych dla stałych Klientów i Użytkowników.
6. Usługodawca nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO tj. ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby oraz danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.
7. Użytkownikowi będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza:
1) prawo do dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów;
2) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
3) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy Użytkownik uzna, iż przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO;
4) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
8. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest całkowicie dobrowolne lecz w zakresie, o którym mowa w ust. 1 – niezbędne do świadczenia Usług. Dane nie podlegają weryfikacji, jednakże Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług bez podania przez Usługobiorcę określonych danych, w szczególności dotyczyć to może np. adresu elektronicznego. O każdorazowej konieczności podania tych danych Użytkownik zostanie powiadomiony. 
9. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane:
1) w zakresie, o którym mowa w ust. 1 - przez okres świadczenia Usług a następnie przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Usługodawcy;
2) w pozostałym zakresie – do czasu cofnięcia zgody. 
10. Administrator danych nie będzie odsprzedawać danych osobowych Użytkownika podmiotom trzecim. Dane zbierane podczas rejestracji będą przetwarzane wyłącznie do umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu. Administrator informuje, iż w celu realizacji Usług przekazuje dane osobowe w niezbędnym zakresie swoim zaufanym partnerom w tym Wielkopolskiej Grupie Prawniczej Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp.k.
11. Dane osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
8. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Usługodawcę danych technicznych i technologicznych obejmujących:
1) adres IP;
2) wywołany adres internetowy (url);
3) adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na stronę Serwisu;
4) rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta;
5) innych informacji transmitowanych protokołem http.
9. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usług przez Usługodawcę. Pliki te nie gromadzą danych osobowych, nie zmieniają konfiguracji komputera Użytkownika, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych (np. wirusów lub tzw. Trojanów), nie ingerują w integralność systemu informatycznego bądź danych użytkownika, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Usługobiorcę.
10. Usługodawca dane Użytkownika gromadzi i przetwarza w zbiorze danych osobowych Usługobiorców prowadzonym w postaci elektronicznej.
11. Użytkownik po zarejestrowaniu Konta otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres elektroniczny hasło do pierwszego logowania, które Użytkownik po pierwszym logowaniu powinien zmienić.
12. Usługodawca nie przetwarza w swoim systemie teleinformatycznym hasła wpisanego przez Usługobiorcę. W razie utraty hasła, dla użytkownika może być wygenerowane nowe hasło po wcześniejszym zgłoszeniu.
13. Udostępnianie hasła dostępu przez Usługobiorcę osobom trzecim jest zabronione. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę udostępnienia hasła dostępu osobom trzecim dostęp Użytkownika do komercyjnej części Serwisu może zostać zablokowany. W takich sytuacjach Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy.
14. Zarejestrowanie się i założenie Konta wymaga spełnienia następujących warunków:
1) wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie internetowej Serwisu;
2) wypełnić wszystkie pola formularza oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe;
3) dane wpisane do formularza powinny dotyczyć Użytkownika, który zamawia Usługę i być zgodne z prawdą;
4) dane wpisane w sekcji „Dane do faktury” będą źródłem danych do wystawionej Użytkownikowi faktury.
5) poprawnie wypełniony wniosek rejestracyjny i zaakceptowany przez Usługobiorcę zapisany zostaje w systemie teleinformatycznym Serwisu;
6) na wskazany we wniosku rejestracyjnym adres elektroniczny system wysyła potwierdzenie rejestracji Konta w Serwisie;
7) Usługodawca może żądać potwierdzenia danych podanych w formularzu rejestracyjnym, brak poprawnej weryfikacji danych, w tym adresu elektronicznego może skutkować usunięciem wprowadzonych danych do bazy po 14 dniach od daty ich zarejestrowania;
8) po zakończeniu procesu rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp do wybranego rodzaju Konta oraz informację określającą zasady uiszczenia opłat;
9) dostęp do Konta oraz Serwisu jest uruchamiany automatycznie w momencie zawarcia umowy.
10) Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem dziesięciodniowego terminu od zawarcia umowy, tym samym nie przysługuje Użytkownikowi będącemu konsumentem prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 10 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000r. Nr 22 poz. 271 ze zmianami).
15. Użytkownik ma prawo do skorygowania wpisanych przez siebie danych. W celu skorygowania błędnych informacji podanych we wniosku rejestracyjnym i formularzu Użytkownik powinien zalogować się w Serwisie, gdzie ma możliwość edytowania wszystkich danych. Po dokonaniu zmian zatwierdza je.
16. Treści zapisywane przez Użytkownika przechowywane są na serwerach Usługodawcy przez okres obowiązywania Umowy.

§4 [Dostęp do treści]

Dokonanie Rejestracji w serwisie umożliwia dostęp do zasobów umieszczonych w części komercyjnej Serwisu.
2. Usługodawca określa w Cenniku (dostępnym na stronie internetowej e-publicznydoradca.pl) zakres usług świadczonych Użytkownikom dla danego rodzaju Konta.
3. W celu uzyskania dostępu do całości zasobów Serwisu należy założyć Konto na stronie Serwisu oraz wykupić Usługę na wybrany przez Usługobiorcę okres zgodnie z zasadami określonymi w Cenniku.
4. Jeżeli Użytkownik na 15 dni przed upływem okresu obowiązywania Umowy nie doręczy oświadczenia o rozwiązaniu Umowy, ulega ona automatycznemu przedłużeniu na okres kolejnych 12 miesięcy, licząc od upływu okresu obowiązywania zawartej przez strony Umowy.
5. Treści zapisywane przez Użytkownika przechowywane są na serwerach Usługodawcy. W przypadku jeżeli wskutek warunków technicznych, prawnych, organizacyjnych lub innych Użytkownika, treści zapisywane mają być wyłącznie na serwerach Użytkownika, Strony w odrębnym porozumieniu ustalą warunki takiego świadczenia usług.

§ 5 [Usługa Newsletter]

1. Usługą świadczoną za pośrednictwem poczty elektronicznej jest wysyłanie zamówionego biuletynu informacyjnego tzw. newslettera na podany przez Usługobiorcę adres elektroniczny.
2. W przypadku, gdy Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany przez niego adres elektroniczny – Usługobiorca będzie przesyłał Użytkownikowi newsletter.
3. Usługa wysyłania newslettera jest świadczona bezpłatnie i jest dostępna dla każdego Użytkownika Serwisu.
4. Newsletter jest przesyłany do Usługobiorców zgodnie z częstotliwością wybraną przez Usługodawcę, przy czym w każdym miesiącu wysyłane są maksymalnie 4 newslettery.
5. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

§6 [Informacje techniczne]

1. Do korzystania z Usług, niezależnie od innych wymagań określonych w Regulaminie, niezbędne jest posiadanie przez Usługobiorcę:
1) dostępu do Internetu;
2) dostępu do indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;
3) prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Mozilla Firefox 3.0, Google Chrome 3.0, Safari 4.0, Opera 10.0;
4) wirtualnej maszyny Java w aktualnej wersji;
5) w przypadku korzystania z Usługi pobrania plików także: posiadanie i zainstalowanie przez Usługobiorcę odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pobranego pliku w formacie PDF, DOC, XLS lub MP3.
2. Usługodawca nie ponosi kosztów związanych z uzyskaniem przez Usługobiorcę niezbędnego dostępu do Serwisu dzięki korzystaniu przez Usługobiorcę z Internetu lub innych środków komunikowania się na odległość, a także właściwego oprogramowania do korzystania z dostępu do Serwisu lub umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pliku. Zasady i koszty takiego dostępu reguluje umowa zawarta przez Usługobiorcę z podmiotem udostępniającym takie usługi lub oprogramowanie.

§7 [Ograniczenia odpowiedzialności]

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Serwisu, jak również za zaprzestanie świadczenia Usług drogą elektroniczną wskutek zdarzeń będących skutkiem siły wyższej lub przyczyn od niego niezależnych.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Serwisu. Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o terminie i czasie trwania przerwy technicznej z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zamieszczonych na stronach Serwisu lub posłużenia się wzorami dokumentów udostępnianych w ramach świadczonych usług. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli wskutek braku możliwości dostępu do Serwisu lub nieprawidłowości w jego działaniu, doszło do nieprawidłowości w udzielanych przez Użytkownika zamówieniach publicznych.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo umieszczania w dowolnej części Serwisu treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie, w zakresie usług świadczonych przez Usługodawcę. Usługodawca ani Usługobiorca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na Serwisie oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
5. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Usługobiorcę jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, niniejszym Regulaminie oraz umowie zawartej z Usługobiorcą.

§8 [Postępowanie reklamacyjne]

1. Reklamacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Usługodawcę warunków Usługi określonych w Regulaminie lub wadliwego ich rozliczenia mogą być składane przez Usługobiorców przez całą dobę.
2. Zgłoszenie reklamacji następuje poprzez przesłanie jej na adres helpdesk@e-publicznydoradca.pl.
3. Reklamacja może być wniesiona w terminie do 30 dni od dnia, w którym usługa została wykonana lub miała być wykonana.
4. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać w szczególności: jej przedmiot i odpowiednie uzasadnienie, a jeżeli jest to możliwe wskazanie postępowania, z którym związana jest reklamacja.
5. Reklamacje są rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni od ich zgłoszenia. Rozpatrywanie Reklamacji odbywa się w dni robocze, w czasie od godz. 8:00 do 16:00, przypadającym w każdym dniu tygodnia niebędącym sobotą ani dniem ustawowo wolnym od pracy.
6. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji przesyłana jest do Użytkownika w postaci elektronicznej na jego adres poczty elektronicznej.

§9 [Prawa autorskie]

1. Majątkowe prawa autorskie do Serwisu, w tym kodu źródłowego stanowią własność Usługodawcy na podstawie stosownej umowy i podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
2. Wykupienie przez Usługobiorcę na zasadach określonych w Regulaminie usługi płatnej tożsame jest z udzieleniem Użytkownikowi przez Usługodawcę prawa do korzystania z Serwisu lub jego określonej części w określonym czasie, wyłącznie dla własnych potrzeb Użytkownika związanych z prowadzoną przez niego działalnością, w zakresie uregulowanym niniejszym Regulaminem oraz Umowie.
3. W zakresie udzielonego dostępu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Użytkownik nie ma prawa do:
1) sprzedaży, wypożyczania, wynajmu czy też odstępowania Usługi;
2) przekazywania informacji umożliwiających dostęp do Serwisu osobom trzecim, tj. innym niż Użytkownik z którym zawarto Umowę jednostkom organizacyjnymi;
3) udostępniania odpłatnie pobranych materiałów na rzecz innych osób trzecich;
4) usuwania bądź zmiany znaków handlowych i informacji o Usługodawcy podanych w elementach Serwisu i materiałach towarzyszących;
5) modyfikowania kodu wynikowego jakiegokolwiek programu wchodzącego w skład Serwisu;
6) wykonywania kopii programów i danych, będących elementami Serwisu – nie dotyczy danych wprowadzanych przez Usługobiorcę / Użytkownika;
7) samodzielnego oddzielania od całości Serwisu jakiejkolwiek części, kopiowania i umieszczania jej w jakimkolwiek innym miejscu niż tam, gdzie została pierwotnie umieszczona przez Usługodawcę;
8) samodzielnego dokonywania zmian w działaniu Serwisu oraz wszelkich innych zmian technicznych bez zgody Usługodawcy, tak samo nie ma prawa do wprowadzania do nazewnictwa obowiązującego w Serwisie zmian, dodatków lub skrótów, które zniekształcają treść lub formę;
9) przeniesienia praw wynikających z umowy o świadczenie Usług na osobę trzecią, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.
10) Za każde naruszenie § 9 ust. 2 i 3 Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10.000,00 zł.

§11 [Aktualizacje]

1. Usługodawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy do bieżącego wprowadzania do Serwisu zmian wynikających z obowiązujących przepisów prawa w zakresie prawa zamówień publicznych, mających wpływ na funkcjonowanie Serwisu. Usługodawca zobowiązany jest do wprowadzania zmian w związku z tzw. elektronizacją zamówień (w zakresie art. 15 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw z 22.06.2016 r.) wyłącznie dla Użytkownika mającego dostęp do usług w ramach wybranych pakietów Serwisu.
2. Wprowadzanie zmian, o których mowa w ust. 1, następuje w ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Usługobiorcy.
3. Jeżeli w ocenie Usługodawcy konieczne będzie wprowadzenie do Serwisu zmian o charakterze technicznym lub organizacyjnym lub też zmiany te mogą przyczynić się do udoskonalenia Serwisu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian bez zgody Usługobiorców, w ramach wynagrodzenia Usługobiorcy.
4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość do dodawania do Serwisu nowych funkcjonalności bez zgody Usługobiorców. Jeżeli Usługodawca przewidział obowiązek uiszczenia dodatkowego wynagrodzenia za nową funkcjonalność, Usługobiorca zobowiązany jest do jego zapłaty wyłącznie w sytuacji, w której złożył oświadczenie (w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej) o zamiarze korzystania z danej funkcjonalności oraz zaakceptował zaproponowane wynagrodzenie.

§12 [Zmiana Regulaminu i obowiązywanie Umowy]

1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Serwisu i stanowi integralną część zawieranej z Usługobiorcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
2. Regulamin może ulec zmianie. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odstępstwa od postanowień Regulaminu jedynie na korzyść Użytkownika.
3. O treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym. Jeżeli w terminie tygodniowym od dnia powiadomienia o zmianie regulaminu Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez niego przyjęte. Wypowiedzenie warunków umowy następuje poprzez zawiadomienie Usługodawcy o wypowiedzeniu warunków umowy, na podany w powiadomieniu adres elektroniczny. Jednocześnie Użytkownik zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia wypowiedzenia umowy, w terminie 14 dni od powiadomienia o wypowiedzeniu w formie elektronicznej.
4. Usługodawca ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia Umowy w przypadku:
1) naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, jak i powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
2) udostępnianie hasła dostępu do Konta osobom trzecim.
5. Użytkownik ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia Umowy w przypadku naruszenia przez Usługodawcę postanowień Regulaminu, jak i powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
6. W przypadku opisanym w ust. 4 Usługodawca zachowuje prawo do wynagrodzenia za cały czas świadczenia usługi. Usługodawcy przysługują też prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych.
7. W przypadku określonym w ust. 5 Usługodawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie proporcjonalne za okres obowiązywania Umowy.
8. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć Umowę bez podania przyczyny. Okres wypowiedzenia upływa wraz z końcem miesiąca kalendarzowego. W takim przypadku Usługodawcy przysługuje całe ustalone w Umowie wynagrodzenie.