Pełny dostęp do modułu Przygotowanie postępowania
Dzięki modułowi „przygotowanie postępowania” Klient wykonać może niezbędne czynności związane z przygotowaniem postępowania, takie jak: ustalenie wartości zamówienia, sporządzenie wniosku o wszczęcie postępowania, określenie rodzaju zamówienia czy trybu udzielenie zamówienia.
Pełny dostęp do modułu SIWZ
W ramach modułu „SIWZ” Klient w prosty i intuicyjny sposób wypełnia poszczególne elementy SIWZ. Program sugeruje Klientowi kolejne rozwiązania, zgodne z przepisami oraz bieżącą praktyką. W ramach tego modułu przewiduje się szereg komentarzy dla Klienta, stanowiących niezbędne kompendium wiedzy. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom (m.in. polegającym na tym, że program wykonuje za Klienta niektóre czynności lub zapamiętuje podjęte przez niego czynności) praca nad przygotowaniem postępowania oraz SIWZ skraca się nawet o połowę.
Pełny dostęp do modułu Zamówienie z wolnej ręki
Dodatkowo w ramach abonamentu Klient posiada dostęp do modułu umożliwiającego prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Moduł ten zawiera wzory niezbędnych dokumentów (uzupełnianych z poziomu programu), instrumenty umożliwiające weryfikowanie czynności jednostki zamawiającej, a także komentarze dotyczące stosowanych rozwiązań.
Pełny dostęp do modułu Prowadzenie postępowania, wybór oferty i zawarcie umowy
Moduł „prowadzenie postępowania, wybór oferty i zawarcie umowy”stanowi niezwykle wygodny instrument dla każdej jednostki zamawiającej, bowiem umożliwia on pełną kontrolę nad postępowaniem. Dzięki modułowi Klient m.in. w łatwy sposób (na podstawie danych zebranych przez program) uzupełni ogłoszenie o zamówieniu lub o udzielenie zamówienia. Pracując w ramach tego modułu, będzie można korzystać ze wzorów dokumentów, takich jak: wyjaśnienie treści SIWZ, wezwania do uzupełnień / wyjaśnień, protokół otwarcia ofert. Na podstawie zbieranych w toku prowadzonego postępowania informacji dokumenty te są automatycznie wypełniane i możliwe do generowania. Moduł ten jest automatycznie powiązany z wcześniejszymi modułami, co umożliwia wykorzystywanie i przetwarzanie zawartych tam informacji. Program w trakcie prowadzenia postępowania zbiera informacje, które następnie wykorzystywane są do przygotowania zawiadomienia o wyborze oferty / o odrzuceniu ofert /wykluczeniu wykonawców. Dokument ten wypełniany jest z poziomu programu. Wszelkie czynności w postępowaniu są weryfikowane przez program, który jednocześnie zawiera podpowiedzi oraz wyjaśnienia do proponowanych Klientowi czynności.
Moduł Przypomnienia
Klient uzyskuje dostęp do modułu „przypomnienia”, który jest niezwykle pomocnym instrumentem zapewniającym, że wszystkie czynności w postępowaniu będą wykonywane we właściwej kolejności oraz we właściwych terminach.
Pełne wsparcie techniczne
Naszym Klientom gwarantujemy pełne wsparcie techniczne zespołu informatycznego, który na bieżąco reaguje na zgłaszane problemy oraz odpowiada na pytanie Klientów (które następnie zamieszczane są w zakładce FAQ).
Pełne wsparcie merytoryczne
Nad prawidłowym funkcjonowaniem portalu od strony merytorycznej nadzór sprawują prawnicy, od lat zajmujący się tematyką prawa zamówień publicznych. Nasz zespół na bieżąco analizuje wszelkie zmiany w prawie zamówień publicznych, orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, sądów powszechnych, ETS, dbając o merytoryczną stronę portalu, jak i jego funkcjonalność.
Moduł udzielania zamówień do 30.000 euro
Klient uzyskuje dostęp do modułu, gdzie ma możliwość prowadzenia postępowań do 30.000 euro, według wytycznych z regulaminu wewnętrznego. Program daje możliwość prowadzenia postępowań we wszystkich trybach: z wolnej ręki, rozeznanie rynku, negocjacje, zapytanie ofertowe i przetarg.
Moduł do planowania zamówień i wydatkowania środków w ramach jednostki
Narzędzie to daje Klientowi możliwość zaplanowania budżetu na dany rok, uwzględniając kategorie wydatków (tzw. zamówienia tego samego rodzaju). Pracując z tym modułem Klient unika różnego rodzaju zarzutów dotyczących niezgodnego z ustawą PZP podziału zamówienia. Natomiast dzięki raportom Klient otrzymuje pełną wiedzę o planowanych zamówieniach i dokonanych w danym roku budżetowym wydatkach, również z podziałem na Wydziały/Referaty.
Baza przykładowych kryteriów oceny ofert
Narzędzie to daje nam kilkadziesiąt przykładów kryteriów oceny ofert odnoszących się do dostaw, robót budowlanych i usług oraz kryteriów wspólnych dla każdego rodzaju zamówienia i przykłady kryteriów społecznych, opracowanych i zweryfikowanych przez prawników Wielkopolskiej Grupy Prawniczej. Baza ta będzie na bieżąco aktualizowana w nowe przykładowe kryteria oceny ofert.
Pełne wsparcie przy elektronizacji zamówień
Zapewniamy wsparcie związane ze zmianami wynikającymi z elektronizacji zamówień publicznych. Nasi klienci mogą mieć pewność, że działanie programu jest w pełni zgodne z Rozporządzeniem z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych.
Wybierz rodzaj abonamentu: 
Dodaj do koszyka

Usługa wdrożenia programu E-Publiczny Doradca

Mamy przyjemność zaoferować Państwu usługę wdrożenia programu E-Publicznego Doradcy (lub jego poszczególnych modułów) w Państwa jednostce po zakupie oprogramowania.
Dzięki dodatkowemu przeszkoleniu pracownicy pracujący z programem E-Publiczny Doradca będą w stanie w pełni wykorzystywać jego możliwości, a także mieć możliwość dokładnego przyjrzenia się poszczególnym funkcjonalnościom.
W ramach usługi otrzymają Państwo:
• 3-godzinne kompleksowe szkolenie dla pracowników, którzy będą korzystać z programu w Państwa jednostce;
• konfigurację oprogramowana, tak aby program był gotowy do pracy w Państwa jednostce – dzięki temu wszystkie niezbędne informacje zostaną wprowadzone do oprogramowania (min. założenia regulaminu udzielania zamówień do 30.000,00 euro);
• możliwość rozpoczęcia prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod okiem eksperta w zakresie funkcjonowania programu E-Publiczny Doradca
Koszt: Usługa wdrożeniowa – 600 zł netto (3 h szkolenia)
Dojazd do Klienta – bezpłatny*
*do 100 km od Poznania (jeśli Państwa jednostka jest oddalona ponad 100 km od Poznania, należy doliczyć koszty dojazdu – 1 km = 0,84 zł za każdy kilometr przekraczający limit 100 km – w jedną i w drugą stronę)