Pełny dostęp do modułu Przygotowanie postępowania
Dzięki modułowi „przygotowanie postępowania” Klient wykonać może niezbędne czynności związane z przygotowaniem postępowania, takie jak: ustalenie wartości zamówienia, sporządzenie wniosku o wszczęcie postępowania, określenie rodzaju zamówienia czy trybu udzielenie zamówienia.
Przygotowanie zapytania ofertowego
Klient ma możliwość sporządzenia zapytania ofertowego zawierającego wszystkie niezbędne elementy i informacje, takie jak:
 • opis przedmiotu zamówienia
 • warunki udziału w postępowaniu
 • kryteria oceny oferty
 • informacje na temat wag punktowych lub procentowych, przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert
 • termin składania ofert
 • termin realizacji umowy
 • informacje na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych
 • określenie warunków istotnych zmian umowy
 • informacje o możliwości składania ofert częściowych
 • informację o planowanych zamówieniach
 • rażąco niska cena
 • wadium
 • odrzucenie oferty i wykluczenie wykonawcy
Pełny dostęp do modułu Prowadzenie postępowania
Moduł „prowadzenie postępowania” stanowi niezwykle wygodny instrument dla każdego Klienta bowiem umożliwia on pełną kontrolę nad postępowaniem. Dzięki modułowi Klient m.in. w łatwy sposób (na podstawie danych zebranych przez program) uzupełni zapytanie ofertowe w tzw. Bazie Konkurencyjności. Pracując w ramach tego modułu, będzie można korzystać ze wzorów dokumentów, takich jak: protokół otwarcia ofert, zestawienie ofert, czy zawiadomienie o wyborze oferty. Na podstawie zbieranych w toku prowadzonego postępowania informacji dokumenty te są automatycznie wypełniane i możliwe do generowania. Moduł ten jest automatycznie powiązany z wcześniejszymi modułami, co umożliwia wykorzystywanie i przetwarzanie zawartych tam informacji. Program w trakcie prowadzenia postępowania zbiera informacje, które następnie wykorzystywane są do przygotowania zawiadomienia o wyborze oferty lub unieważnienia postępowania. Dokument ten wypełniany jest z poziomu programu.
Pełne wsparcie merytoryczne
Nad prawidłowym funkcjonowaniem portalu od strony merytorycznej nadzór sprawują prawnicy, od lat zajmujący się tematyką procedur udzielania zamówień unijnych oraz prawa zamówień publicznych. Nasz zespół na bieżąco analizuje wszelkie zmiany obowiązujących wytycznych w zakresie wydatkowania środków unijnych, decyzje Ministerstwa Rozwoju, jak również orzecznictwo sądów administracyjnych oraz orzecznictwo ETS, dbając o merytoryczną stronę portalu, jak i jego funkcjonalność.
Pełne wsparcie techniczne
Naszym Klientom gwarantujemy pełne wsparcie techniczne zespołu informatycznego, który na bieżąco reaguje na zgłaszane problemy oraz odpowiada na pytanie Klientów (które następnie zamieszczane są w zakładce FAQ).
Wybierz rodzaj abonamentu: 
Dodaj do koszyka

Dostęp do jednego postępowania

Istnieje dodatkowa opcja - zakup dostępu tylko do jednego postępowania. Koszt takiej opcji to 200 złotych. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt