Aktualności

Elektronizacja zamówień publiczych w E-Publicznym Doradcy - pierwszy etap zmian

29.11.2017

W związku z pracami jakie rozpoczęliśmy po opublikowaniu Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych, chcemy poinformować o dalszych etapach rozwoju E-publicznego Doradcy.

W najbliższym czasie planujemy wprowadzenie do naszego programu formularza JEDZ, który zostanie zaimplementowany do końca stycznia.

Liczymy, iż wskutek tych zmian, nasz program stanie się jeszcze lepszym narzędziem w Państwa codziennej pracy.

Zespól E-Publicznego Doradcy

Elektronizacja zamówień publicznych w E-Publicznym Doradcy

18.07.2017

W dniu 4 lipca 217 roku zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych. Rozporządzenie weszło w życie 12 lipca, jednakże w chwili obecnej My i Państwo mamy czas spokojnie przygotować się do tego wielkiego wyzwania jakim jest elektronizacja zamówień publicznych. Ustawodawca czas na przygotowanie do tego etapu pozostawił nam do 18 października 2018 roku (z wyłączeniem JEDZ, gdzie ten termin to 18 kwietnia 2018 roku).

O ile konieczność elektronizacji zamówień wynikała bezpośrednio z nowelizacji ustawy PZP dokonanej ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020, 1579 i 1920), o tyle to jak ten proces miał przebiegać zasadniczo było zagadką praktyczne do chwili opublikowania Rozporządzenia. Dlatego też, korzystając z wcześniejszych doświadczeń wprowadzania dużych modyfikacji do E-Publicznego Doradcy wstrzymaliśmy się z pracami, aż do tej chwili - gdyż tylko w ten sposób mamy pewność.

Znając już treść wymagań Ustawodawcy mamy już jasno wytyczoną drogę, w jakim kierunku E-Publiczny Doradca ma się rozwijać, zaś Państwo zyskują niepowtarzalną okazję do obserwowania z bliska tych zmian.

Ogrom modyfikacji jakie stoją przed Naszym zespołem specjalistów jest większy niż mogą Państwo podejrzewać. Jednakże nikt nie lubi rewolucji, nikt nie lubi uczyć się wszystkiego na nowo. Ponieważ zakres zmian jest też tak duży, nie jest możliwe, aby wszystkie zmiany mogły się pojawić od razu. W związku z czym proces zmian podzieliliśmy na poniższe etapy:

1. Implementacja protokołu Secure Socket Layer (SSL);
2. Zmiany w module Prowadzenie postępowania - Ogłoszenie;
3. Zmiany w module Prowadzenie postępowania - Zmiany Ogłoszenia;
4. Przygotowanie JEDZ;
5. Przygotowanie na nowo modułu Otwarcie Ofert oraz całkowicie nowego modułu Wykonawca.

Wprowadzając zmiany etapami, Państwo będą mogli w sposób ewolucyjny zapoznawać się z nowymi mechanizmami, dlatego też, kiedy proces zostanie zakończony E-Publiczny Doradca będzie dla Państwa tym czym jest teraz - wygodnym i intuicyjnym narzędziem, które ma na celu ułatwić Państwu pracę.

Zespół E-Publicznego Doradcy

Pod koniec kwietnia rozpocznie się sprzedaż komentarza „Procedury wydatkowania środków unijnych w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020”

04.04.2017

Niniejszym mamy przyjemność, iż pod koniec kwietnia rozpocznie się sprzedaż komentarza „Procedury wydatkowania środków unijnych w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020”, autorstwa radcy prawnego Pawła Sendrowskiego, wspólnika zarządzającego w kancelarii Wielkopolska Grupa Prawnicza Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k.

Na dobre ruszyła nowa perspektywa finansowa 2014 – 2020. Instytucje Zarządzające i Instytucje Pośredniczące uruchamiają coraz więcej konkursów, a beneficjenci po okresie wyczekiwania na fundusze europejskie rozpoczęli realizację projektów.

Wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie w zakresie wydatkowania środków unijnych, stosowania przepisów wspólnotowych, jak również w zakresie prawa zamówień publicznych, w niniejszej publikacji radca prawny Paweł Sendrowski podejmuje próbę przybliżenia tematyki udzielania zamówień oraz procedur wydatkowania środków unijnych, wskazuje na największe problemy związane z ww. obszarem, jak również proponuje rozwiązania oraz interpretację przepisów, które umożliwiać będą prawidłową realizację projektów unijnych.

Mamy też przyjemność poinformować, iż Klienci, którzy do końca do dnia 14 kwietnia zdecydują się zakupić pakiet pełny programu E-Publiczny Doradca, otrzymują komentarz „Procedury wydatkowania środków unijnych w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020” w prezencie.

Promocja zimowa dla nowych Klientów

10.02.2017

PROMOCJA ZIMOWA!

Tylko w lutym wyjątkowa promocja dla nowych Klientów!
Przy zakupie rocznego dostępu do pakietu Pełnego Plus lub Pakietu Pełnego do końca lutego dajemy dodatkowe 3 miesiące użytkowania gratis!

*aby skorzystać z promocji wystarczy złożyć zamówienie z dopiskiem „Promocja zimowa” przez stronę lub skontaktować się z nami bezpośrednio
** nowy Klient to jednostka publiczna, która nie brała udziału w prezentacji produktu

Plan postępowań o udzielenie zamówienia – jak zamawiający mają go przygotować?

01.02.2017

Począwszy od 2017 roku nowym zadaniem zamawiających, wynikającym z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych – dalej Ustawa, będzie obowiązek publikacji planu postępowań o udzielenie zamówień.

Plan postępowań o udzielenie zamówień zawiera w szczególności informacje dotyczące:

  • przedmiotu zamówienia;
  • rodzaju zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi;
  • przewidywanego trybu lub innej procedury udzielenia zamówienia;
  • orientacyjnej wartości zamówienia;
  • przewidywanego terminu wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym.

Przygotowanie planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wydaje się problematyczne w szczególności ze względu na obowiązek agregacji poszczególnych zamówień – zamawiający tworząc plan, powinni zastanowić się, które zamówienia uznać za tzw. zamówienia tego samego rodzaju (co do których występuje tożsamość przedmiotowa, podmiotowa i czasowa), a które uznać za zamówienia odrębne. Przykładowo, zamawiający planując postępowania na dany rok budżetowy, w celu określenia orientacyjnej wartości zamówienia, czy właściwego trybu, zobligowani są zdecydować, czy budowa różnych dróg stanowić będzie jedno zamówienie, czy też odrębne zamówienia. Takich przykładów w ramach praktyki jednostek publicznych można wskazać co najmniej kilkadziesiąt.

Nie należy również zapominać o kwestii, która w aspekcie planu postępowań o udzielenie zamówień budzi spore wątpliwości – mianowicie, w jaki sposób zamawiający powinni sumować wydatki ponoszone w ramach projektów unijnych. Czy wydatki w ramach realizowanych przez jednostki publiczne projektów podlegają sumowaniu z wydatkami ponoszonymi w ramach jednostki?
Zgodnie z brzmieniem art. 13a ust. 1 Ustawy zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy (tj. jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych oraz inne, niż określone w pkt 1, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), oraz ich związki nie później niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ sporządzają plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewidują przeprowadzić w najbliższym roku finansowym oraz zamieszczają je na stronie internetowej. Zamawiający, inni niż wymienieni powyżej (tj. zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy), mogą zamieszczać na stronie internetowej plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych, lecz nie mają takiego obowiązku.

Co istotne, zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych – dalej UZP – przywołane przepisy Ustawy mówią o planach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, a nie o planach zamówień publicznych (jak pierwotnie zakładała projektowana regulacja). W świetle powyższego publikacja wskazanych planów dotyczy wyłącznie zamówień, w odniesieniu do których zamawiający mają obowiązek stosować przepisy p.z.p. Zgodnie z treścią art. 4 pkt 8 Ustawy jej przepisów nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Zatem do tego rodzaju zamówień nie mają zastosowania przepisy Ustawy dotyczące prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Tym samym, jak twierdzi UZP, przyjąć należy, że zamawiający, o których mowa w art. 13a ust. 1 Ustawy, nie są zobowiązani do wykazywania w planach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zamówień poniżej progu bagatelności, jak również zamówień, które są wyłączone z obowiązku stosowania przepisów Ustawy.

Nie zmienia to jednak faktu, że zamawiający dla wprowadzenia większej przejrzystości swoich wydatków, jak najbardziej mogą objąć planem zamówień również wydatki dotyczące zamówień podprogowych.

Wprowadzenie obowiązkowego planu postępowań o udzielenie zamówień należy ocenić jako pozytywne zmianę. W szczególności zwrócić należy uwagę, że dzięki obowiązkowi sporządzania planu na dany rok zamawiający będą dysponować pełną wiedzą na temat wartości poszczególnych zadań inwestycyjnych, a także w większym stopniu eliminować będą zagrożenie naruszenia przepisów Ustawy poprzez niewłaściwe szacowanie wartości zamówienia. Plan zamówień publicznych pozwoli zamawiającym na ocenę, jeszcze przed wszczęciem jakiegokolwiek postępowania, czy planowane zadania nie stanowią przypadkiem zamówień tego samego rodzaju, a pamiętać należy, że niewłaściwa ocena co do jednorodzajowości bądź odrębności określonych zadań może pociągnąć za sobą konsekwencje w postaci naruszenia przepisów Ustawy, naruszenia dyscypliny finansów publicznych, a w przypadku wydatkowania środków unijnych – również korekt finansowych.

W tym miejscu chciałbym wspomnieć, że w ramach programu E-Publiczny Doradca, którego jestem współautorem, już z zeszłym roku wprowadziliśmy narzędzie, które z jednej strony służy do przygotowania planu postępowań o udzielenie zamówień, a z drugiej pomaga zamawiającym kontrolować wydatki w danym roku budżetowym oraz prawidłowo realizować założenia planu. Co istotne, w ramach wprowadzonego modułu, jako specjalista w zakresie zamówień tego samego rodzaju (jestem autorem komentarza do tego zagadnienia), proponuję również kategorie wydatków (wraz z oceną pod kątem zgodności z przepisami Ustawy) oraz poszczególnych pozycji planu, co znacznie ułatwia zamawiającym pracę nad swoim planem postępowań o udzielenie zamówień.

Na naszym blogu dodatkowo znajdą Państwo informację dotyczące modułu "Planowanie zamówień i wydatkowanie środków".

Paweł Sendrowski
radca prawny

Świąteczna promocja od E-Publicznego Doradcy

14.12.2016

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, mamy dla Państwa w prezencie aż 3 miesiące dodatkowego i bezpłatnego dostępu do programu przy zakupie E-Publicznego Doradcy od 12.12.2016 r. do 6.01.2017 r.

Aby skorzystać z promocji należy złożyć zamówienie lub podpisać umowę na roczny dostęp do programu we wskazanym terminie, a zamiast 12 miesięcy będą Państwo mieli dostęp aż przez 15 miesięcy!

Zamówienie można złożyć za pośrednictwem naszej strony internetowej www.e-publicznydoradca.pl lub kontaktując się bezpośrednio z działem sprzedaży:

Magdalena Kaczmarek
tel. +48 515 615 702
mail: m.kaczmarek@wgpr.pl

Zespół E-Publicznego Doradcy życzy wszystkim zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku!

Baza przykładowych kryteriów oceny ofert – nowy moduł w E-Publicznym Doradcy

14.10.2016

Mamy przyjemność poinformować, iż w ramach programu E-Publiczny Doradca rozpoczynamy sprzedaż nowego modułu, zawierającego bazę przykładowych pozacenowych kryteriów oceny ofert.

Zespół prawników kancelarii Wielkopolska Grupa Prawnicza przez kilka miesięcy opracowywał i analizował możliwe do zastosowania kryteria oceny ofert. Przede wszystkim zadbaliśmy o to, żeby przedstawione w bazie kryteria były zgodne z obowiązującymi przepisami ustawy prawo zamówień publicznych (w szczególności w zakresie zakazu określania kryteriów odnoszących się do właściwości wykonawcy, czy możliwości naruszenia zasady uczciwej konkurencji), zgodnością z prawem wspólnotowym. Z drugiej jednak strony, dzięki pracy zespołu, udało się stworzyć bazę bardzo zróżnicowanych kryteriów, rzadko pojawiających się w postępowaniach o udzielenie zamówienia, dzięki którym zamawiający będą w stanie uzyskać produkty / usługi odpowiadające ich oczekiwaniom.

Baza zawiera m.in. kryteria dotyczące – aspektów estetycznych, funkcjonalnych, doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia i ich kwalifikacji, czy jakości.

Dostęp do bazy kryteriów oceny ofert można uzyskać, dokonując zakupu pakietu „Pełen plus”, bądź też nabywając dostęp do modułu „Baza przykładowych kryteriów oceny ofert”.

Zapraszamy!

Kiedy zamawiający wzywa wykonawcę do złożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 i 2 ustawy Pzp?

10.08.2016

Kiedy zamawiający wzywa wykonawcę do złożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 i 2 ustawy Pzp? Czy następuje to po formalnym wyborze oferty najkorzystniejszej i poinformowaniu o tej czynności wykonawców?

Zgodnie z treścią art. 26 ust. 1 ustawy Pzp (zamówienia równe lub powyżej wartości progów UE) zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. W świetle art. 26 ust. 2 ustawy Pzp (zamówienia poniżej progów UE) zamawiający może wystosować w/w wezwanie.

Zamawiający dokonuje zatem weryfikacji pod kątem wykazania okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, jedynie w odniesieniu do tego wykonawcy, którego ofertę ocenił najwyżej, tj. wykonawcy, który uplasował się na najwyżej pozycji w rankingu ofert. Należy przy tym rozróżnić proces dokonywania faktycznej oceny ofert przez zamawiającego od formalnej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jaką jest wybór najkorzystniejszej oferty, o której zamawiający informuje pozostałych wykonawców, stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Tym samym zamawiający wzywa do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania po dokonanej ocenie ofert, ale przed formalnym poinformowaniem wykonawców o czynności wyboru oferty najkorzystniejszej.

(Opinia UZP)

Zmiany w E-Publicznym Doradcy w związku z Nowelizacją Ustawy PZP

25.07.2016

Szanowni Państwo

Ze względu na zakres zmian w ustawie prawo zamówień publicznych, konieczność przeprowadzenia niezbędnych testów i sprawdzenia wszelkich nowych funkcjonalności, wersja programu E-Publiczny Doradca dostosowana do wymogów nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych zostanie uruchomiona najpóźniej do dnia 8 sierpnia 2016 roku.

Zespół E-Publicznego Doradcy

Nowelizacja Ustawy Prawo Zamówień Publicznych uchwalona!

17.05.2016

Podczas 18. Posiedzenia Sejmu RP w piątek 13. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Głosowało 436 posłów, za głosowało 247, przeciw – 186, 3 posłów wstrzymało się.
Bardzo burzliwa debata dotyczyła tzw. zamówień „in house”. Ostatecznie, pomimo wielu głosów krytycznych wprowadzono pełny „in-house”.

Oprócz tego ustawa wprowadza:
- uproszczenia procedury w zakresie żądania od wykonawców dokumentów – wprowadzenie tzw. jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ);
- nową procedurę – partnerstwa innowacyjnego, przeznaczonej do nabywania produktów i usług, które nie są jeszcze dostępne na rynku;
- ułatwienia w udzielaniu zamówień w częściach, dzięki którym więcej małych i średnich przedsiębiorstw będzie mogło startować w przetargach;
- bardziej elastyczne rozwiązanie w zakresie modyfikacji umów o zamówienie publiczne;
- przepisy zobowiązujące do stosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert;
- zachęty do stosowania klauzul społecznych przez zamawiającego.

Kolejne 18. posiedzenie Senatu RP zaplanowano na 18 i 19 maja. Ustawy nie ma jeszcze w porządku obrad, choć nie jest wykluczone że zostanie prowadzona w trybie pilnym. Jeżeli nie to następne posiedzenie odbędzie się 8 i 9 czerwca.

Wszystkim zatem zachęcam do lektury Ustawy i szkolenia się! Zakres i terminy szkoleń organizowanych przez Wielkopolską Grupę Prawniczą dostępne na naszym FB, stronie www.wgpr.pl oraz na naszym blogu!

Strony